L’arbre énergétique

< Shinshin kaizen Usui Reiki Ryoho >

Mikao Usui

Le Reiki Ryoho Traditionnel
(L’association
de Usui Reiki Ryoho)

Mikao Usui

Kanichi Taketomi
(3eme Président)

Kimiko Koyama
(6eme Président)

Hiroshi Doi
( Le Gendai Reiki Ho)

Yuko Okamoto
/ Yukio Miura

Masami Okamoto

Le Reiki Hayashi-shiki

Mikao Usui

Chujiro Hayashi

Hawayo Takata

Chiyoko
Yamaguchi

Ethel Lombadi

(Tadao Yamaguchi
: Jikiden Reiki)

Hyakuten

Tom Rigler

(Komyo Reiki)

Yuko Okamoto
/ Yukio Miura

Masami Okamoto

Copyright (C) 2003-2024 Zen Reiki. All rights reserved.